Coach Banner

私人教練 Ili/彭鈺珊

專長

  • 阻力訓練

  • 增肌減脂

  • 體態雕塑

  • 體適能訓練

  • 運動表現提升

證照

  • NASM CPT 美國國家運動醫學學會私人教練

  • 中華民國體適能健身教練C級指導員

  • TRX STC 懸吊訓練證

  • TATHA 硬式壺鈴教練證

  • THUMP Boxing L1、L2 拳擊教練認證